Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
1
Tháng
0
3
Ngày

Tiến độ thi công năm 2018