Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
6
Tháng
0
2
Ngày

Tiến độ thi công năm 2018